Workshoppen afholdes på AquaGlobe, Døjsøvej 1 i Skanderborg. Flere C2C CC delprojekter deltager og inviterer denne gang flere ind til samarbejde om at udvikle metode til at skabe merværdier i klimatilpasningsløsningerne.


Af Maj-Britt Quitzau og
Birgitte Hoffmann
begge Aalborg Universitet

Tiden nærmer sig til workshop nr. 2 i vores MasterClass forløb. Deltagerne mødes igen den 26. maj med fokus på at invitere andre fagligheder eller sektorer ind i arbejdet med klimatilpasning. Invitationer til samarbejde er vigtigt for at kunne engagere andre forvaltninger i den strategiske indsats, både for at kvalificere udviklingsprojekterne og for at styrke forankring og realisering.

Arbejdet med invitationer bygger videre på screeningen af centrale kommunale værdier i hver kommune, som deltagerne har foretaget med udgangspunkt i den første workshop. Både screeninger og invitationer handler om at åbne perspektivet for klimatilpasning op, så vi ikke kun arbejder med de umiddelbare løsninger, som vi allerede kender og kan se, men forsøger at få øje på nye former for værdiskabelse. Arbejdet med screeninger i den første del af processen viser, at mange af de deltagende kommuner arbejder med mange interessante temaer i det daglige, og der er mange muligheder for at koble klimatilpasningen til disse temaer. Eksempler på nogle af de temaer, som viser sig at være centrale for kommuner i Region Midtjylland er: sundhed og bevægelse, ’børnefamilie-liveability’ og læring, by-, erhvervs- og turismeudvikling samt kultur og natur.

Den videre proces sætter fokus på at kvalificere, hvordan vi kan bygge en bro mellem nogle af disse overordnede værdier og så udviklingsprojekter indenfor klimatilpasning. Værdierne skal altså ses som mulige pejlemærker for klimatilpasningen, og kvalificeringen består i at kunne identificere nogle pejlemærker som er meningsfulde at arbejde videre med. Det hænger sammen med, at værdier først skabes, når nogen rent faktisk tillægger noget en værdi. En central del af arbejdet i workshop 1 gik derfor også ud på at kortlægge aktørlandskabet i udviklingsprojekterne for at kunne identificere og beskrive, hvad aktørerne tillægger værdi i det enkelte projekt. Med workshop 2 forsøger vi nu at udvide denne værdiforståelse, således at de bredere kommunale pejlemærker bliver tænkt ind i aktørkortlægningen. Invitationen af andre forvaltninger i denne del af processen er helt afgørende for at kunne konkretisere disse pejlemærker og undersøge, hvor der er grobund for et frugtbart tværfagligt samarbejde, som kan skabe nye former for værdi. F.eks. kan fagpersoner indenfor turisme skærpe forståelsen af, hvad turisterne søger og bidrage til at indsnævre om der er særlige målgrupper eller temaer, der kan være interessante ift. arbejdet med klimatilpasning.

Dermed er der sat gang i en co-design proces, hvor tværfaglige diskussioner kan lede til nye og spændende perspektiver på, hvem vi kan skabe værdi for og hvordan vi kan gøre det. Vi starter med at eksperimentere med en intern co-design proces i første omgang, selv om invitationen og co-design også kan bruges i forhold til bl.a. politikere og borgere, som også er vigtige. Det gør vi, fordi det giver mening først at modne idéerne om, hvilke værdiskabelser det vil give mening at arbejde hen mod for de kommuner og forsyningsselskaber, som har ansvar for at drive processen. Samtidig er det ofte også sådan, at de fagligheder, som bliver involveret ofte har en god forståelse for både de politiske beslutningsprocesser og borgerperspektivet, og derfor er denne første invitation også indirekte et første skridt i retning af at forstå de interesser og hensyn, der måtte være i spil her. Co-design processen skal selvfølgelig over tid udvides til også at inkludere politikere og borgere.

Det kan lyde let at skulle invitere andre fagligheder ind. Erfaringerne viser dog, at det kan være udfordrende at skulle tale på tværs af fagligheder eller sektorer. De faglige skel betyder, at der bliver talt i forskellige faglige sprog. Værdierne kan også som udgangspunkt virke meget forskellige og uforenlige på tværs af fagområder. Det kræver derfor en strategisk indsats at etablere et frugtbart rum for tværfaglig dialog. Det kræver, at faglighederne kan spejle sig i hinandens områder og genkende elementer af sig selv heri. Det er derfor, at den tværgående og konkrete dialog er så vigtig, så man f.eks. får øje på, at turisten ikke kun er turist, men også lystfisker ved en å, der skal klimatilpasses. De faglige områder og sektorer er altså på den måde slynget ind i hinanden, hvis vi forstår detaljerne i aktørlandskabet dybt nok. For at være effektiv, så skal invitationen virke værdimæssigt relevant og byde ind til yderligere fordybelse i mulighederne.    

Med afsæt i den anden workshop forventer vi, at deltagerne kan påbegynde eksperimenter med interne co-design processer i de igangværende udviklingsprojekter. Det vil være med til at identificere værdimæssige pejlemærker, der strækker sig ud over det rent klimatilpasnings-tekniske, og som forhåbentlig skaber grobund for nogle spændende værdiskabende initiativer i de deltagende kommuner. En sidste workshop i efteråret 2020 kommer til at samle op ved at sætte yderligere fokus på hvordan gennemslagskraften til at realisere værdiskabelsen kan blive styrket.

Der arbejdes.jpg

Deltager i gang med at identificere værdiskabende pejlemærker, som skal skabe grobund for kommende invitationer til samarbejde.

 

Vil du vide mere eller ønsker du at tilmelde dig, henvises til Birgitte Hoffmann, bhof@plan.aau.dk, 2671 9694 eller Maj-Britt Qiutzau, quitzau@plan.aau.dk, 2627 3863, begge Allborg Universitet.