Det terrænnære grundvand stiger under vores byer, og hvem gør noget ved det? Hvad kan og må man? Hvad gør man andre steder?

Disse spørgsmål forsøger vi at besvare torsdag den 23. august 2018 med en spændende temadag om grundvand arrangeret i samarbejde med Teknologisk Institut og Coast2Coast

I store dele af Danmark påvirkes det terrænnære grundvand på grund af ændringer i nedbørsmønsteret og havstigning. Langs kysten stiger grundvandet i takt med havstigningerne og indenlands påvirkes grundvandet af øget nedbør i vinterhalvåret. Denne temadag handler om vores byer og bebyggede områder, hvor mennesket lever. Det stigende grundvand under vores byer er ikke kun relateret til stigende nedbør og hav. Vi oplever også grundvandsgener forårsaget af ændringer i indvindingsstruktur og kloakker der tætnes i byområder som ikke tidligere har væres generet af terrænnært grundvand.

Dette kalder på lovgivning, ansvarsfordeling, organisering, finansiering og teknologier til urban grundvandskontrol - at beskytte vores bebyggede områder mod et stigende grundvand og holde det stabilt. Hvis man da ikke er tilhænger af at hver borger skal beskytte sig med omfangsdræn koblet på kloakken.

Urban grundvandskontrol bør i fremtiden være en ligeså selvfølgelig infrastruktur som drikkevand, kloakering, el mv.

Program

9.30 – 10.00 Ankomst og morgenmad

10.00 – 10.15 Velkomst v/ Kristoffer Amlani Ulbak, TI og Henrik Vest Sørensen, C2C CC samt Peter Bassø Duus, Orbicon

10.15 – 11.15 3 eksempler på udfordringer og arbejde med grundvand i urbane områder

10.15 – 10.30 Udfordringer med grundvand i tidligere indvindingsoplande i Gladsaxe v/ Ivar Rosendal

10.30 – 10.45 Udfordring med høj grundvandsstand i byområde v/ Carsten Christiansen, Orbicon

10.45 – 10.15 Udfordringer med stigende grundvand v/ Benny Nielsen, Herning Vand

11.15 – 11.30 Pause

11.30 – 12.15 Gruppearbejde om deltagernes udfordringer med grundvand

12.15 – 13.15 Frokost

13.15 – 14.15 Dutch experiences in urban ground water control v/ Jelle Buma, Deltares

14.15 – 14.45 Lovgivningsmæssige, organisatoriske og finansielle forhold omkring urban grundvandskontrol v/ Søren Hilbert, Lundgrens

14.45 – 15.00 Pause

15.00 – 15.40 Gruppearbejde om ønsker til mere viden om lovgivning, organisering, finansiering og teknologier

15.40 – 16.10 Grundvand set i klimatilpasningsperspektiv fra politisk side v/ NN

16.10 – 16.15 Afrunding og evaluering

Temadagen er målrettet de danske kommuner og vandselskaber samt øvrige interessenter. Vi får besøg fra Holland for at høre om hvordan man dér udøver grundvandskontrol i byerne. Programmet indeholder desuden indlæg fra juridisk side om den danske lovgivning og muligheder – eller mangel på samme - for at organisere samt finansiere grundvandskontrol. Derudover vil der være indlæg fra cases i de danske kommuner og vandselskaber om grundvandsproblemer i forhold til havstigning, nedbør, tætning af kloakker, nedsivning og ændringer i indvindingsstruktur og hvordan der arbejdes med løsninger herpå.

Velkommen til en temadag der forhåbentlig bliver startskuddet på en velorganiseret dansk grundvandskontrol.

Tilmelding slut.

Sted: Teknologisk Institut, Kongsvang Alle 29, 8000 Aarhus

Pris: Gratis