I regi af C2C CC, er Region Midtjylland, med bistand fra NIRAS, i gang med at udvikle et webbaseret screeningsværktøj til samfundsøkonomiske beregninger til brug af kommunernes og spildevandsselskabernes planlægning i forhold til den nye lovgivning på klimatilpasning.

Projektet er kommet godt fra start og udvikles i samarbejde med en arbejdsgruppe bestående af NIRAS, Region Midtjylland samt kommuner og forsyninger i partnerskabet.

Et centralt input til værktøjet er oversvømmelseskort, som sammenholdes med værdikort i beregningen af skadesomkostninger og samfundsøkonomi. Mht. oversvømmelseskort er der indgået et samarbejde med SCALGO omkring anvendelse af det nye SCALGO-produkt ”Modelspace”.

I har som kommune/forsyning mulighed for, i regi af C2C CC, at uploade jeres egne hydrodynamiske oversvømmelseskort til SCALGO Modelspace. Hvis i gør det, vil NIRAS anvende de hydrodynamiske oversvømmelseskort som grundlag for de samfundsøkonomiske beregninger. Udenfor områder dækket af hydrodynamiske kort/Modelspace benyttes SCALGO’s skybrudskort med infiltration.

Vi vil opfordre jer til, at uploade jeres hydrodynamiske oversvømmelseskort til SCALGO Modelspace - jo bedre datainput på oversvømmelsesudbredelse, jo bedre samfundsøkonomiske resultater.

 

Formålet med dette arbejdsgruppemøde er at oplyse jer om SCALGO Modelspace, hvordan I anvender det i praksis - og hvordan det anvendes i dette projekt til samfundsøkonomiske beregninger.

Dagsorden:

  • C2C-CC projektet – hvordan anvendes oversvømmelseskortet (NIRAS)
  • SCALGO Modelspace (SCALGO)
  • Forventede forudsætninger for oversvømmelseskort - tidshorisont, klimafaktor, DK2020 (Region Midtjylland)
  • Spørgsmål/diskussion

Se anvendte præsentationer her.