Klimaprojekter i Region Midtjylland vil nedbryde de traditionelle faggrænser og dermed skabe mere værdifulde klimaløsninger

Birgitte introducerer.jpg

Birgitte Hoffmann fra Aalborg Universitet introducerer deltagerne

Danmark har på bemærkelsesværdig kort tid sat gang i en stor omstilling af vandsektoren. Over de sidste 10 år er sektoren gået fra en driftsorienteret tilgang med fokus på vedligeholdelse af eksisterende kloakrør til en udviklingsorienteret tilgang med design af innovative anlæg til at forebygge oversvømmelser og samtidigt bidrage med rekreative funktioner.

Ambitionerne er store i vandsektoren – og særligt i Region Midtjylland – hvor udviklingsprojektet Coast to Coast Climate Challenge (C2C CC) netop har sat gang i en Masterclass for projektledere og -–deltagere (fra kommuner, forsyninger m.fl.), som bærer ansvaret for den næste bølge af innovative anlæg til forebyggelse af oversvømmelser i regionen. Denne Masterclass skal være med til at systematisere og forankre de gode tangenter i vandsektoren, så vi forhåbentlig kan skabe en ny bølge af grøn vækst i Danmark.

På den første workshop i denne Masterclass udfordrede forskere fra Aalborg Universitet i København de midtjyske projektledere og -deltagere til at styrke det tværfaglige samarbejde i 4 igangværende klimaprojekter: Gudenåen, Grenåens opland, Klimaplan i Thisted og nybyggeri i Silkeborg. Birgitte Hoffmann, forsker fra Aalborg Universitet, forklarer, hvad der sker, når der bliver arbejdet tværfagligt i sådanne projekter:
”Nutidens klimaprojekter er en fantastisk anledning til at gentænke den måde, som vi bruger vores by- og landarealer på. Vi har været vant til, at de tekniske anlæg lå dybt under den jyske muld, men begynder nu at arbejde med overfladebaserede løsninger. Det skaber et stort potentiale for at indtænke nye former for værdityper, hvis man skeler til andre fagområder, som f.eks. sundhed, natur, børns læring & udvikling, fællesskaber og sammenhold.”

Dorthe Selmer, projektleder på C2C CC projektet i Region Midtjylland, forklarer yderligere:
"Deltagerne i klimaprojekterne har ofte en teknisk tilgang, og derfor er det fornyende at arbejde systematisk med, hvordan denne faglige horisont kan udvides. På workshoppen blev deltagerne bedt om at screene deres projekter for andre værdier end de tekniske. Igennem denne screening fik de en langt større forståelse af, hvordan forskellige interesser kan give ekstra værdi i lokalområderne. Nogle af de temaer, som kom frem igennem workshoppen, var at indtænke potentialer ift. turisme, rekreativ natur og infrastruktur, der understøtter sund bevægelse, samt børns læring."

Deltagerne på workshoppen var enige om, at arbejdet med screeningerne gav nogle interessante og nye perspektiver på de igangværende udviklingsprocesser. Én af deltagerne, Miriam Jensen fra Gudenå projektet, blev så inspireret af forløbet på workshoppen, at hun vendte hjem til skrivebordet og arbejdede videre med nogle af de redskaber, som blev introduceret. Det har nu ført til en visuel kortlægning af aktørlandskabet for Gudenåen, som skal danne grundlag for den videre dialog i udviklingsprocessen. I denne kortlægning er arbejdet med screeningerne indtænkt, idet den peger på udviklingsmuligheder ift. bl.a. styrket formidling og rekreativ brug af åen.

Det er lige netop tanken, at deltagerne nu skal hjem og arbejde videre med screeningen og kortlægning af deres aktørlandskaber, således at de får identificeret relevante fagligheder, som kan styrke projektets værdiskabelse. På grundlag af dette skrivebordsarbejde er det tanken, at de også skal ud i deres egen organisation og tale med andre fagligheder om potentialerne ved den nye tænkning af klimaløsninger i de lokale områder, der arbejdes med. På den måder starter vi processen med at invitere nye fagligheder ind i udviklingsarbejdet med det mere langsigtede perspektiv, at fremtidens klimaprojekter, udover at håndtere vandmasserne, fører til f.eks. sundere vaner i byrummene, stærkere profilering af lokalområdet og tiltrækning af nye brugergrupper.

Den første workshop var én ud af tre workshops i denne Masterclass, som ledes af forskere fra Aalborg Universitet i København. Denne Masterclass er finansieret af C2C CC projektet, som har finansiering fra EU’s LIFE program. Den køres i løbet af resten af 2020 og indbefatter ud over de tre workshops også løbende udvikling af en e-læringsplatform, som skal bidrage til udvikling af nye procesværktøjer i et samspil mellem forskere og praktikere.

Yderligere information:
Birgitte Hoffmann, projektleder for Masterclass forløbet
Bhof@plan.aau.dk

Dorthe Selmer, projektleder for C2C CC projektet
dorsel@rm.dk