Central Denmark EU Office informerer løbende om finansieringsmuligheder. Det sker i vores nyhedsbrev, som man kan tilmelde sig: https://centraldenmark.eu/nyheder/.

C2C CC nyhedsbrevet følger også nye finansieringsmuligheder, tilmeld: http://www.c2ccc.eu/nyheder/

Nedenfor finder du en liste over aktuelle programmuligheder. Bemærk at listen ikke er udtømmende, især for SMV’er, der har mange flere finansieringsmuligheder end angivet her.

Har du spørgsmål om andre finansieringskilder eller behov for rådgivning om EU og internationale projekter, kontakt venligst Central Denmark EU Office på https://centraldenmark.eu/kontakt/medarbejdere/


Seneste nyt om de klimapolitiske rammer i EU

Nyt LIFE program

17. april 2019

 

Life-programmet er lige offentliggjort (se her: https://centraldenmark.eu/life-indkaldelserne-for-2019-er-offentliggjort/). I den forbindelse har Europa-Kommissionen udstukket både de overordnede rammer for projekter på vandområdet og de konkrete emner, man kan søge midler til. Da vi allerede har et ’integreret projekt’ – C2C CC – omtaler vi ikke den type projekt, men de ’traditionelle projekter’, som typisk har et budget på 1-3 mio. EUR (støtteprocent 55%). Det er altså mindre projekter, som vil kunne supplere C2C CC – og jeres delprojekter – på forskellige områder.

Hvis I vælger at lave et projekt på miljø-/vandområdet, skal I lave en koncept-note på 10 sider, der har deadline d. 17. juni. Hvis den går igennem, skal den fulde ansøgning laves.

Fortæl os gerne, hvis I skulle få lyst til at søge, så vil vi guide jer gennem de krav, der – trods alt – er til koncept-noten. Går man ikke videre i år, får man gode kommentarer af evaluator, så man kan stå bedre ved et forsøg næste år. Det, du kan læse nedenfor, er også kun et uddrag af retningslinjerne. Så der er brug for en uddybning.

Der er også brug for at tænke i partnerskaber til et sådant projekt – uanset om I vil gøre brug af C2C CC-partnerskabet eller skabe nye. Husk at Life kun kræver international deltagelse, når der skal findes løsninger i samarbejde med internationale partnere. Hvis I spørger os, kan vi se, hvilke partnerskaber der typisk har været brugt i andre landes projekter.

Det, der overordnet interesserer Europa-Kommissionen, er projekter

  • der fremmer en ressourceeffektiv håndtering af vandkvalitet og oversvømmelse/tørke, og som er holistiske – hele vejen rundt blandt partnere
  • der støtter op diverse EU-direktiver – ikke mindst vandrammedirektivet, oversvømmelsesdirektivet og andre udpegede emner som fx genanvendelse af vand, genindvinding mm.
  • der udvikler og gennemfører myndigheders integrerede håndtering af vandressourcer
  • der gør brug af ecosystem-baserede tilgange, hvis det er relevant
  • der – inden for det marine rammedirektiv – fokuserer på det marine miljøs udfordringer og på en mere integreret kystsikring og maritim ’arealplanlægning’
  • der, hvis det er vandindustriens projekter, arbejder for, at den eksisterende/nye teknologi på drikkevands- og rensningsområdet sker på en kost-effektiv og retligt forsvarlig måde, samt at der arbejdes for at fremtidssikre området.

Hvad kan man så søge konkret til?

De myndighedsrettede projekter inden for vand og oversvømmelse, kan være projekter, der fx anvender ‘nature-based solutions’ (naturlig vandtilbageholdelse, der øger infiltration og lagring af vand og ’naturligt’ fjerner forurenende stoffer); eller som fokuserer på bedre arealanvendelse, risikoreduktion, genopretning efter en hændelse og beredskab; eller – endelig – integrerede projekter, hvor der tages særlig hensyn til social sårbarhed og social accept.

For det andet kan der laves projekter under overskriften hydromorfologisk pres (for at opnå bedre land- og vandanvendelse). For det tredje integreret håndtering af forurening fra næringsstoffer og organisk forurening (menneskelig/animal). For det fjerde mindskelse af kemiske forureningskilder i vandmiljøet. Og endelig for det femte kan der laves projekter, der tager sigte på at spare vand for at mindske presset på vandområder.

Der er også muligheder inden for det marine område og kystsikring har også en række muligheder, herunder projekter der fokuserer på menneskeskabte udfordringer for det marine miljø og projekter, der fokuserer på at forebygge og mindske marint affald/forureningskilder.

Der er også muligheder for at lave Life-projekter, hvis man er en virksomhed. Projekter skal her fokusere på at gøre vandteknologi mere ressourceeffektiv og sikre kontrollen med den. Det er også muligt at lave værktøjer, der kan udbrede kontrollen med vandkvaliteten i landdistrikter, på samme måde som det gøres i byer. Virksomheder kan også lave teknologiprojekter, der sikrer større effektivitet på områder som genanvendelse af vand og kontrol med kvaliteten heraf. Endelig kan virksomheder – herunder i vandbranchen – lave projekter, der mindsker vandforbrug i industriproduktion,

 

Interreg North Sea Region

EU’s program for Miljø og Klima, EU Life Programme

EU’s rammeprogram for forskning og innovation Horizon 2020

Natural Capital Finance Facility, European Investment Bank

Reducer udviklingsomkostninger gennem Singapores vandsektor