Danske fondsmuligheder

Der er nu åbnet for nomineringer til Danva og Realdanias Klimapris 2017
Fortjener jeres klimaprojekt en pris? Flere projekter i C2C CC er i fuld gang med at udvikle klimatilpasningsprojekter, der forener teknik med rekreative formål. DANVA og Realdania har åbnet nomineringer til deres klimapris, der går til løsninger på klimatilpasning, der både formår at forebygge oversvømmelser, og samtidig skaber innovation, bæredygtighed og kreativitet. Sidste år gik prisen til Sønæs i Viborg – et multifunktionelt klimaprojekt, hvor klimasikring og rekreativ landskabsudvikling går hånd i hånd.

Anden ansøgningsrunde til vådområdeprojekter er åbnet
Kommuner og Naturstyrelsens lokale enheder har nu mulighed for at indsende ansøgninger om tilskud til vådområdeprojekter. Vådområdeordningen er en del af det danske Landdistriktsprogram, som har til formål at reducere udledning af henholdsvis kvælstof til fjorde og kystvande samt fosfor til udpegede søer. Ansøgningsrunden er den anden i rækken og dermed sidste mulighed for at indsende ansøgninger i 2017. Fristen for indkaldelser er tirsdag den 5. september 2017. Ordningen er del af det danske landdistriktsprogram og medfinansieret af EU.
Læs mere her: http://lbst.dk/tilskud-selvbetjening/tilskudsguide/kvaelstof-og-fosforvaadomraader-forundersoegelses-og-gennemfoerselsprojekter/

Europæiske fondsmuligheder

EU Horizon Prize til smart monitorering af vand
EU søger innovative løsninger på selvdrevet og trådløse sensorer, der kan foretage real-time monitorering af vand. Initiativet er led i en større målsætning om at stimulere flere digitale løsninger i vandsektoren og skabe synergi ml. EU's digitale indre marked og vandindustrien. Både leverandører i vandsektoren, såvel som IT-virksomheder og vidensinstitutioner opfordres til at deltage. Prisen er 2 mio. EUR og indkaldelsen er åben mellem 19. december 2017 og 11. september 2018.

Og så til noget helt andet

Historien om C2C CC deles vidt og bredt i Bruxelles
Midtjylland er foregangsregion på klimatilpasning i EU. Dét er Central Denmark EU Office stolte over at dele med netværk og kontakter i Bruxelles. CDEU er partner i C2C CC. Udover at tjene som EU-rådgiver for komplementære projekter i C2C CC, udbreder CDEU også fortællingen og de indsamlede erfaringer fra C2C CC til resten EU, så andre lande kan lære fra os.

Du kan kontakte Midtjyllands EU kontor for vejledning og læse mere her: http://ec.europa.eu/research/horizonprize/index.cfm?prize=watermonitoring

Åbning af calls i Interreg Øresund-Kattegat-Skagerak
Du har nu mulighed for at søge midler fra Interreg Øresund-Kattegat-Skagerrak inden for områderne: Grøn økonomi, Transport, Beskæftigelse - og endelig - Innovation, der kan være særligt relevant for partnere i C2C CC i det omfang, at komplementære projekter beskæftiger sig med at teste eller demonstrere nye løsninger i klima- og vandsektoren. Projekter der søger inden for indsatsområdet innovation, skal have et tydeligt samarbejde med erhvervslivet. Du kan søge ml. 14. august 2017 til 15. september 2017. Du kan kontakte Midtjyllands EU kontor for vejledning eller læse mere her http://interreg-oks.eu/omoss/kalender/kalender/ansogningsomgang20172.5.4cbfacee1552393503e781b7.html