Klimatilpasning i Kystnære Byer er finansieret af Realdania og som støtte andre komplementære projekter ved at gøre urbane områder mere robuste over for oversvømmelser fra havet.  

Det primære fokus i kystsikring er udfordringerne ved oversvømmelser af byer fra stigende havvandsstande samt øget hyppighed og intensitet af stormfloder. 

Det er i høj grad kombinationen af flere forandringer på samme tid, der skaberudfordringer, og det er derfor vigtigt at se fænomenerne i sammenhæng: Stigende havniveauog storme kombineret med kraftige regnskyl og mere regnvåde perioder begrænser vandafstrømning og forårsager opstuvning. Der er ofte flere kilder til oversvømmelse, og løsningerne kan dermed ikke ses i isolation.

Når kommunerne klimatilpasser, sikrer de sig mod fremtidige udfordringer. Rettidig tilpasning kan mindske fremtidige skader på infrastruktur og afværge nødsituationer eller migration fra oversvømmede områder. Derudover vil rettidig klimatilpasning også hjælpe med at mindske allerede eksisterende udfordringer, der ellers ville forværres ved stigende havvandsspejl og stormflod. Alt i alt viser forskning, at rettidig klimatilpasning ofte er mere omkostningseffektiv end senere, reaktive og ukoordinerede svar på klimaforandringer.

Læs mere om Klimatilpasning i Kystnære Byer i en rapport af Realdania her.